HŰ, ha…

HŰ, ha…

Gyülekezetünk 2017. július 3-tól 7-ig rendezi idei napközis táborát a Tompa Mihály Református Gimnázium épületében és udvarán. Ide várjuk azokat az 5–14 éves gyermekeket, akik nyitottak, vagy nyitni készek az Isten dolgai iránt! E néhány nap jó lehetőség arra, hogy a táborozók mélyítsék az Istennel és egymással való kapcsolatukat, erősítsék hovatartozásukat, a keresztyén hitet és normákat! Köztudott, hogy az általunk is átvett, legnagyobb részt a holland KOEN alapítvány támogatásával megalkotott…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Májusban Ádám Kristóf részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben május hónap folyamán Szabó Ildikó és dr. Ádám Dávid valamint Együd Katalin és Országh István kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Halottaink

Halottaink

Május folyamán Kovácsné született Nagypál Éva 86 éves nőtestvérünket és özv. Jancsi Ferencné született Koták Aranka 84 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre,…folytatás…

„Ígérem és fogadom…”

„Ígérem és fogadom…”

Idén, Áldozócsütörtökön hét fiatal testvérünk vizsgázott templomunkban a Református Keresztyén Kis Káté kérdés-feleleteiből. A presbitérium előtt való megmérettetés sikeresnek bizonyult, így 2017. május 28-án, a vasárnapi ünnepi istentisztelet keretén belül, mind a heten hitvallást és fogadást tehettek hovatartozásukról Isten és a gyülekezet színe előtt. Jó reménységünk van afelől, hogy ezzel az ünnepi alkalommal, nemcsak lezárult valami, hanem valami új is kezdődik. Bízunk abban, hogy az eddig elméletben tanultak, a gyakorlati…folytatás…

Istentiszteleti alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Istentiszteleti alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Hétfő, 2017. május 29. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2017. május 30. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2017. május 31. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2017. június 1. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Péntek, 2017. június 2. – 17.00 óra – bűnbánati…folytatás…

Szeretethidat építettünk mi is…

Szeretethidat építettünk mi is…

2009-ben a Magyar Református Szeretetszolgálat, Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat hozott létre. A Szeretethíd célja, hogy a benne résztvevők, közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért és teremtett világunkért. Mindezt vidáman, közösségben, egymást is jobban megismerve, egymásra jobban odafigyelve. Az idén május 19–20-ára lett meghirdetve ez a határokon átívelő, több ezreket megmozdító alkalom. Mint eddig minden évben, egyházközségünk idén is a Tompa Mihály Református Gimnáziummal karöltve kapcsolódott be ebbe a…folytatás…

Májusi hálaadás

Májusi hálaadás

Lassan hagyománnyá válik gyülekezetünkben, hogy május első vasárnapján az istentisztelet keretén belül, a gyülekezet közösségében is megemlékezve róluk, köszönjük meg Urunknak és köszöntjük az édesanyákat. Ez alkalomból, idén május 7-én öltöztettük ünneplőbe szívünket. Az ünnepi istentiszteletet hittanos gyermekeink verses, énekes köszöntése tette meghittebbé és kedvesebbé. E nap áldásaiért is egyedül Istené a dicsőség! Dsida Jenő: Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó…folytatás…

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Tompa Mihály Református Gimnázium (Rimaszombat, Daxner u. 42) pályázatot hirdet pedagógus munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: – magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanári képesítés – erkölcsi feddhetetlenség – egészségügyi alkalmasság – a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a polgári nevelés tanítására szerzett képesítés. A pályázat részeként benyújtandó iratok: – önéletrajz – iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata – erkölcsi bizonyítvány – egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás – nyilatkozat…folytatás…